Bondens verktygslåda

Saltå Kvarn vill inte bara minimera matens miljöpåverkan, vi vill bidra till en positiv effekt på miljön. Därför har vi tillsammans med våra svenska ekologiska odlare tagit fram en verktygslåda med 155 miljöförbättrande åtgärder att inspireras av. Ju fler insatser odlaren väljer att genomföra på sin gård desto mer betalar vi för spannmålen. Åtgärderna syftar till att öka den biologiska mångfalden, minska övergödningen och reducera bidraget till växthuseffekten.

I grunden är alla Saltå Kvarns odlare ekologiska. Men våra svenska spannmålsodlare kan välja att göra mer än så. Från verktygslådan väljer odlaren vilka åtgärder de vill jobba med på gården. Det kan till exempel vara att se till att det finns blommande växter på gården från tidig vår till sen höst för att hjälpa fjärilarna. Eller att inte klippa rent i dikeskanten bredvid åkern, så att insekter kan få frodas där. Holkar för bålgetingar och ensamlevande småbin är andra exempel liksom att måna om ett hållbart skogsbruk eller lämna en yta mitt i åkern där lärkor kan häcka.

Tydligt incitament för odlaren

För lantbrukaren blir verktygslådans föreslagna åtgärder både ett incitament att göra fler och bättre insatser för miljön men också en möjlighet och en inspirationskälla att välja områden att arbeta med som lämpar sig väl för gården och som ligger henne eller honom varmt om hjärtat.

 

 

På gården Lida utanför Nyköping odlar Carl och Julia Lindeborg ekologiskt med Saltå Kvarns verktygslåda som förebild.

Hög biologisk mångfald på gården Lida

155 åtgärder för en bättre planet

Totalt finns det 155 åtgärder i Saltå Kvarns verktygslåda. De rör olika områden, som biodiversitet, växtodling, djurhållning, energieffektivitet, jordmån och gödsel. Här är ett exempel på några av dem:

Åtgärd 56 Åtgärder för fjärilar utifrån planen för fjärilar i samarbete fjärilsskådare
Fjärilarna är starkt hotade. Sedan mätning börjat i slutet på 90 talet fram till 2010 har fjärilarna minskat med 70 procent över hela Europa. Det är viktigt att det finns blommande växter från tidig vår till sen höst för att försörja fjärilar. Fjärilar verkar föredra cerise växter men bra fjärilsväxter är alla kryddörter samt rudbeckia, stjärnflocka, buddleja, syren, bolltistel, krissla, martorn, flocklar, betonika, vialer mm. Fjärilar är viktiga pollinatörer och spelar en betydelsfull roll i ekosystemet.

Gården vidtar åtgärder såsom fjärilsrestauranger etc i enlighet med sin plan. Kan göras i samarbete med Svensk Dagfjärilsövervakning.

Åtgärdsområde – Biodiversitet, Ökade naturbiotoper

Se vidare Svensk dagfjärilsövervakning

 

Åtgärd 25 Bygg en gäddfabrik
En gäddfabrik är ett naturområde där gäddan har optimala förutsättningar att föröka sig. Det är alltså inte någon fabrik i traditionell bemärkelse, utan en naturens fabrik. Man kan restaurera eller konstruera en våtmark så att den fungerar som en gäddfabrik. Det viktiga är att man tar hänsyn till gäddans ekologi så att den får vad den vill ha för att kunna leka. En gäddfabrik innebär inte bara produktion av en stor mängd gäddor utan våtmarken utgör också en biotop för fåglar mfl samt reducerar övergödning och klimatpåverkan. En gäddfabrik kan skapas i samarbete med Sportfiskarna och med stöd av Havsmyndigheten.

Åtgärdsområde – Biodiversitet, Ökade naturbiotoper

Se vidare Sportfiskarnas rovfiskprojekt

 

Åtgärd 102 Genomtänkt betesföljd
Kombinera djuren i en betesföljd så att korna går först och betar, sen kommer fåren efter de för de betar lägre och efter ett par dagar kommer hönsen till den platsen. Genom att flytta djuren betas inte marken ner för mycket och djuren har alltid fräscha betesmarker.

Åtgärdsområde – betesföljd

 

Åtgärd 91 Kretsloppsjordbruk, foder och gödsel
På gården finns en balans mellan växt- och djurhållning. Strävan efter en hög självförsörjningsgrad på foder och gödsel. Kretsloppet kan vara inom gården eller ihop med grannar. Detta reducerar klimatpåverkan och övergödning.

Åtgärdsområde Kretsloppsjordbruk

 

Åtgärd 66 Bålgetingbon
Sätt upp bålgetingholkar. Bålgetingen har gått starkt tillbaka i hela nordeuropa och är utdöd i Norge och akut hotad i Finland. I Sverige klassas den som sårbar på den rödalistan. Den finns främst i södra och sydöstra Sverige, Mälardalen och Öland. Det stora problemet är att hitta lämpliga boplatser. Bålgetingen är fredlig, den försöker på alla sätt undvika konfrontation. Om du blir stucken är giftet hälften mot ett bistick. Bålgetingen äter framförallt getingar. De är helt ointresserade av vår mat och vår dryck, men kan någon gång samla sav från träd främst från ask och ek.

Åtgärdsområde – Biodiversitet, Ökade naturbiotoper

Ritning på bo

 

Åtgärd 17, Ekologisk korridor, 20 meters trädremsa
Gröna stråk i odlingslandskapet. Anlägg gröna stråk utefter åar, mindre diken, markvägar eller skiftesgränser. Sådana permanenta gräsremsor fungerar som skydd för nyttoinsekter och häckningsplats för fåglar, samtidigt som de binder ihop andra permanenta livsmiljöer. Minimibredden på de gröna stråken bör vara två meter. Då tar de inte så mycket värdefull åkermark i anspråk, men gör ändå stor nytta. Anläggs de längs vattendrag kan man även få miljöstöd för dem (de kallas där för skyddszon och måste vara sex meter breda). På stora fält kan 20-m trädesremsor tvärs över fältet också fungera som ett slags grönt stråk.

Åtgärdsområde – Biodiversitet, Ökade naturbiotoper

 

Åtgärd 143, Praktikplatser
Bereder möjlighet för praktikanter, wwooff-are etc för att bidra med arbetsplatser på landsbygden mm.

Åtgärdsområde – Social verksamhet på gården

WWOOF