Saltå Kvarns Verktygslåda För framtidens skull

Vi tror på smakrik mat, som är näringsrik och varsamt producerad av det naturen ger. Och att hur vi brukar jorden är nyckeln till vår hälsa, välmående växter och djur och planetens hälsa.

Saltå Kvarn vill inte bara minimera matens miljöpåverkan – vi vill tillsammans med våra odlare bidra till en positiv effekt på miljön. Syftet med Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull är att inspirera, engagera och premiera fler lantbrukare att driva sin verksamhet som ett regenerativt ekologiskt kretsloppsjordbruk. För minskad övergödning, ökad bördighet, ökad lokal självförsörjning, ökad  biologisk mångfald och ökad naturlig skadeväxtkontroll i stället för kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

I Sverige får våra spannmålsodlare mer betalt för extra miljöinsatser på gården, genom Saltå kvarns Verktygslådan För framtidens skull. Vilket innebär upp till 20% extra tillägg utöver KRAV-premien. Ju mer de gör för miljön, ju mer betalt får de för spannmålen.

Från verktygslådan väljer odlaren vilka åtgärder de vill jobba med på gården. Det kan till exempel vara att se till att det finns blommande växter på gården från tidig vår till sen höst för att hjälpa fjärilarna. Eller att inte klippa rent i dikeskanten bredvid åkern, så att insekter kan få frodas där. Boplats till ensamlevande småbin är andra exempel liksom att måna om ett hållbart skogsbruk eller lämna en yta mitt i åkern där lärkor kan häcka.

 

Vad är ett regenerativt ekologiskt kretsloppsjordbruk?

Kretsloppsjordbruk är en regenerativ odlingsmetod där växtodling och djurhållning kombineras för att åstadkomma ett närande ekosystem på gården med cirkulära flöden. En variation av växter och djurarter kompletterar varandra, gynnar jorden och möjliggör ett fullständigt kretslopp av näringsämnen.

Den negativa miljöpåverkan på Östersjön och andra vatten minimeras. Samtidigt har odlingen en positiv klimatpåverkan genom att mullhalten i jorden ökar och därmed binds kol i marken – en s.k. kolsänka skapas. I ett ekologiskt kretsloppsjordbruk råder balans mellan djurantal och jordareal, och gödsel och grödor ingår i ett kretslopp. Flera olika sorters grödor odlas i ett växelbruk där även fleråriga grödor (vall) ingår och utarmande monokulturer undviks.

 

Vetenskaplig grund – BERAS mångårigt forskningsprojekt med länderna runt Östersjön

Jordbruket står för ungefär 50% av både kväve- och fosforsläckaget till Östersjön. En jordbruksmetod som har god potential att vara en del av lösningen för att minska utsläppen är regenerativt ekologiskt kretsloppsjordbruk. Potentialen och det som kännetecknar jordbruksmetoden bygger på mångårigt forskningssamarbete inom det internationellt erkända EU-projektet BERAS. Projektet som startade år 2003 omfattade fältförsök på 48 typgårdar i alla länder runt Östersjön samt specialstudier i hela livsmedelskedjan som pågick under 2000-talet. Läs gärna mer om BERAS-projektet, Rädda Östersjön och Diet for a Green planet.

 

Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull – för att accelerera omställningen

Tillsammans med våra odlare vill vi skynda på en omställning i odlingsledet. Redan 2012 lanserade Saltå Kvarn ”Bondens verktygslåda” riktad till våra spannmålsodlare, med 155 miljöåtgärder utöver grundkravet att vara KRAV-certifierade. Bonden får betalt med tilläggspremie utifrån antalet genomförda åtgärder. De senaste två åren har vi i nära dialog med experter och utifrån insikter från platsbesök hos alla våra odlare tagit fram en utvecklad version av verktygslådan som lanserades i maj 2020.  Utgångspunkten är resultaten från det mångåriga forskningssamarbetet inom BERAS-projektet.

 

Så fungerar verktygslådan – På gång, Balans, Spjutspets

Den nya verktygslådan är utformad med tydliga kriterier som ska underlätta och stödja omställning på gården. Baskriterierna motsvarar våra grundkrav på alla spannmålsodlare, att vara KRAV-certifierade utöver kvalitetskrav enligt odlingskontrakt. De fyra tilläggskriterierna är definierade för de olika nivåerna och visar hur långt gården kommit i sin omställning. Fokus är på de områden som gör störst skillnad; balans mellan djurhållning och odlingsareal, självförsörjning av foder och gödsel, varierad växtföljd med baljväxter, och ett effektivt näringskretslopp. Därutöver finns i dagsläget 34 flexibla åtgärder att välja mellan, med fokus på att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Saltå Kvarns Verktygslåda_
Saltå Kvarns Verktygslåda För Framtidens skull för spannmålsodlare som eftersträvar att driva sin gård som ett regenerativt ekologiskt kretsloppsjordbruk.

 

Uppföljning och ersättning

Odlaren får betalt med en extra premie i relation till nivå, vilket innebär upp till 20 % extra tillägg utöver KRAV-premien. Uppföljning sker genom en självdeklaration där odlaren fyller i vilken grad kriterier uppfyllts och vilka flexibla åtgärder som genomförts.

År 2020 var 80 % av spannmålsvolymen från gårdar som jobbar med verktygslådan. Av dem var 1 på nivå ”På gång”, 11 ”Balans” och 5 ”Spjutspets”

Mer om våra tilläggskriterier

  • Balans mellan djurhållning och tillgången på odlingsmark innebär 0,5- 1,0 DE/ha. Djurenheter avser idisslande djur (nötkreatur för kött och/eller mjölk, getter, får)
  • Växtföljd med minst 20 – 30% baljväxter
  • Effektiva näringskretslopp handlar om att utifrån gårdens unika förutsättningar genomföra åtgärder och över tid utvärdera.
  • Självförsörjande på foder och gödsel handlar om max 20-30% kvävetillförsel i foder eller gödsel utifrån

 

Mer om våra flexibla åtgärder

Utöver baskriterier och tilläggskriterier finns i dagsläget 34 flexibla åtgärder där lantbrukaren väljer vilka åtgärder de vill jobba med på gården. Det kan till exempel vara att se till att det finns blommande växter på gården från tidig vår till sen höst för att hjälpa fjärilarna. Eller att inte klippa rent i dikeskanten bredvid åkern, så att insekter kan få frodas där. Boplats till ensamlevande småbin är andra exempel liksom att anlägga en skalbaggeås för nyttoinsekter eller lämna en yta mitt i åkern där lärkor kan häcka.

På gården Lida utanför Nyköping odlar Carl och Julia Lindeborg ekologiskt med Saltå Kvarns verktygslåda som förebild. Läs mer här.

För lantbrukaren blir verktygslådan och de föreslagna åtgärder både ett incitament att göra fler och bättre insatser för miljön men också en möjlighet och en inspirationskälla att välja områden att arbeta med som lämpar sig väl för gården och som ligger henne eller honom varmt om hjärtat. Här är några exempel.

 

Åtgärd 5 Låt blommorna stå istället för att slå – för att främja nyttoinsekter.
Håll artrika brynmarker öppna med åkerholmar. Bevara, skapa, anpassa brynzoner mellan åker och skog med successiv övergång. Blommande blommor utgör både boplatser och födoplatser för våra viktiga pollinerare.

Vi putsar vall med 12 olika sorter varav många blommande efter blomning, vi håller lieslåtteräng som slås efter blomning

Åtgärdsområde – biologisk mångfald

 

Åtgärd 8 Gynna humlor med blommor
Blomrika kantzoner, bryn och betesmarker gynnar humlorna, viktiga pollinerare av grödor som ärtor, åkerböna, klöverfrö, oljeväxter och frukt.

Vi har många blommande växter i vallblandningen som får stå länge, vi har en lieslåtteräng på 3000 m2 och har planterat många blommande ytor runt gårdscentrum som surrar med humlor

Åtgärdsområde – biologisk mångfald

 

Tilläggskriterier 1 och 2 balans djurhållning och växtodling, foder och gödsel
På gården finns en balans mellan växt- och djurhållning. Strävan efter en hög självförsörjningsgrad på foder och gödsel. Kretsloppet kan vara inom gården eller ihop med grannar. Detta reducerar klimatpåverkan och övergödning.

Åtgärdsområde Kretsloppsjordbruk

 

Åtgärd 27 Biokol som jordförbättringsmedel
Biokol kan binda stora mängder näring vilket gör att det kan appliceras ihop med växtnäring, t.ex. stallgödsel, för att hålla kvar näringsämnen under längre tid och därmed ge en jämnare tillförsel och minskad risk för läckage. Biokol binder även vattenmolekyler vilket kan minska stress vid torka samt bidrar positivt på markstruktur och mikrolivet i jorden.

Åtgärdsområde – klimatpåverkan

 

Åtgärd 33, Praktikplatser
Ta emot praktikanter, erbjuda praktikplats för att bidra med arbetsplatser på landsbygden mm.

Åtgärdsområde – Social verksamhet på gården

Vi erbjuder praktikantplatser och WWOOF varje år.